Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van V.O.F. Merci, verder te noemen: "Merci automaterialen", en op alle met Merci automaterialen gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Merci automaterialen deze schriftelijk heeft aanvaard. Artikel

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Merci automaterialen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Merci automaterialen behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Merci automaterialen. Merci automaterialen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Merci automaterialen een bestelling niet accepteert, deelt Merci automaterialen dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen van aangeboden product(en) zijn inclusief BTW en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient zonder korting of compensatie aanstonds te geschieden bij bestelling door middel van een Ideal, Paypal en creditcard, tenzij schriftelijk anders met koper/opdrachtgever is overeengekomen. Indien Merci automaterialen de prijzen van de aangeboden product(en) in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Merci automaterialen het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Merci automaterialen.

Artikel 4. Levering

De door Merci automaterialen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever Merci automaterialen schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever. De levering van het product(en) geschiedt op de plaats waar Merci automaterialen aangeeft en bij gebreke daarvan in een door Merci automaterialen aan te wijzen vestiging.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverd(e) product(en) gaat pas over op koper/opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Merci automaterialen verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverd(e) product(en) gaat over op de koper/opdrachtgever op het tijdstip van de aflevering aan hem.

Artikel 6. Eigendomsrechten van derden

Koper/opdrachtgever accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door Merci automaterialen geleverde product(en). Merci automaterialen garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde product(en) geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of het product(en) geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat dat niet het geval is, dient hij Merci automaterialen binnen acht dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product(en) niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Merci automaterialen het recht om het product(en) tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade. Indien koper/opdrachtgever jegens Merci automaterialen aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven. Indien koper/opdrachtgever het product(en) niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen acht dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan Merci automaterialen mededeling te doen en het product(en) te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product(en) en de verpakking van het product(en) onbeschadigd zijn. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

Artikel 8. Communicatie e.d.

Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en Merci automaterialen is Merci automaterialen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Merci automaterialen.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft Merci automaterialen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. Merci automaterialen is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Merci automaterialen kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 10. Gebruik voorwaarden

Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat Merci automaterialen van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast. Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Merci automaterialen vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.